Υπηρεσίες

e-logistiki-logo

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τήρηση λογιστηρίου.
 • Οργάνωση λογιστηρίων.
 • Επίβλεψη λογιστηρίων.
 • Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων.
 • Κατάρτιση προβλέψεων φόρων.
 • Προσαρμογή λογιστικού σχεδίου.
 • Έκθεση ενδιάμεσων οικονομικών μεγεθών.
 • Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
 • Καταστάσεις δεικτών και χρηματοροών.
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
 • Παροχή υπηρεσιών τακτικού ή έκτακτου ελέγχου.
 • Κάλυψη μηχανογραφικής υποστήριξης από ειδικούς συνεργάτες μας.
e-logistiki-logo

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φοροτεχνική υποστήριξη.
 • Ειδικός φορολογικός σχεδιασμός συνδυαστικά με το αντικείμενο.
 • Έλεγχος εναρμόνισης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων.
 • Ίδρυση – Μεταβολές – Διακοπές Επιχειρήσεων.
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις & Απορροφήσεις Επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους.
 • Εργασίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΓΣ – ΔΣ κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.
 • Δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων.
 • Κάλυψη υποστήριξης για αποτίμηση – εξαγορά επιχειρήσεων.
e-logostiki-logo

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.
 • Έλεγχος με τεκμηρίωση για την ορθή λειτουργία του εργατικού τμήματος.
 • Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κτλπ .
 • Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση.
 • Αποστολή online όλων των καταστάσεων.
 • Δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μισθοδοσία.
 • Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.
 • Δυνατότητα ανάληψης outsource ΗR.
 • Πλήρης κάλυψη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
 • Κάλυψη υποστήριξης τεχνικού ασφαλείας από άμεσο συνεργάτη του Γραφείου μας.